SE ZÁPISY ROMSKÝCH DĚTÍ DO ŠKOLEK A ŠKOL ÚSPĚŠNĚ POMÁHAJÍ ASISTENTKY Z KOMUNITY

Martin Tomášek, zastupitel a místostarosta Ostravy-Poruby, vysokoškolský učitel a kandidát do Senátu
SE ZÁPISY ROMSKÝCH DĚTÍ DO ŠKOLEK A ŠKOL ÚSPĚŠNĚ POMÁHAJÍ ASISTENTKY Z KOMUNITY
Ilustrace: Věra Veselá

Děti potřebují vzdělání, ale stává se, že chudé romské rodiny promeškají zápis nebo o kvalitní vzdělání pro své děti ani aktivně neusilují. To si uvědomil pirátský místostarosta Ostravy-Poruby Martin Tomášek a vymyslel jednoduchý, ale úspěšný plán: ke spolupráci přizval romské asistentky z organizace Awen Amenca. Ty začaly v místní komunitě oslovovat rodiny s dětmi, které budou brzy školkou či školou povinné. Spolupracovnice rodičům vysvětlují, co pro ně a jejich děti znamená povinná docházka, připravují je k zápisu a také je k němu doprovázejí. Díky tomu jsou všechny romské děti řádně zapsány, což pomáhá komunitě i obci. A protože skutečné hvězdy jsou právě spolupracovnice, nabízíme rozhovor se dvěma porubskými koordinátorkami – Lucií a Anastázií Bandyovými.

Co bylo vaší motivací pro spolupráci s porubskou radnicí?

Na základě průzkumů a zkušeností jsme došly k závěru, že je potřeba řešit nejen stav, v jakém se romská komunita nachází, ale především příčiny problémů. Proto neposkytujeme klasickou sociální službu, ale organizujeme romskou komunitu. Nejprve jsme v terénu pracovaly samy, postupně ale získáváme další spolupracovnice, které zaškolujeme pro práci organizátorek romských komunit. Naší i jejich prioritou je vzdělanost romských dětí a Romové, kteří jsou aktivní ve svých životech i společnosti.

Fungujete pouze v době zápisu do škol a školek, nebo celoročně?

Celoročně. Prvotním cílem je s rodičem pracovat tak, aby měl důvěru ve vzdělávací systém a usiloval o co nejlepší vzdělání pro své dítě. Na začátku sbíráme v rodinách informace, kolik mají dětí a jestli se jich týká povinná docházka. Poté, co jejich děti začnou chodit do školek či škol, se na ně průběžně obracíme a snažíme se, aby jejich dítěti na cestě ke vzdělávání nestálo nic v cestě. Jako prevenci i řešení záškoláctví zjišťujeme, zda děti skutečně docházejí do školy, případně co jim v tom brání. Průměrně dvakrát měsíčně se uskutečňují akce pro rodiče nebo pro rodiče i děti – karnevaly, Mikuláš...

Sledujete, zda děti školu či školku navštěvují pravidelně?

Cílem naší práce je uschopňování rodičů, aby se dokázali starat sami. Nevedeme evidenci docházky dětí, tu vedou školy, které si dokážou s běžnou absencí poradit. Pokud se objeví problém komplikující zdárný průběh vzdělávání (zvýšená absence, šikana, problém v rodině), dokážeme jak s rodinou, tak se školou spolupracovat na jeho úspěšném řešení.

Víte, proč někteří rodiče neposílají děti do škol a školek? Nevědí, že je docházka povinná? Nepovažují vzdělávání za důležité? Nebo je v tom něco jiného?

To je hodně individuální. Setkali jsme se s rodiči, kteří neznali své povinnosti (vůbec nevěděli, kdy má jejich dítě nastoupit do školy), ale vyskytly se i případy, kdy nám rodič řekl, že vzdělání nemá smysl, protože „Roma stejně nezaměstnají, i kdyby měl vysokou školu“. Také jsme měli případ, kdy rodiče nechtěli dát dítě do školky, protože se báli, že mu budou nadávat do „cikánů” a jejich dítě na to „ještě není zvyklé”.

citace12.png

Chybně nastavený byl ale i přístup vedení školek a škol, odkud byli romští rodiče posíláni do segregovaných zařízení s tím, že tam „bude dítě v bezpečí, mezi svými“. Proto bylo potřeba přesvědčit rodiče, že taková cesta nemá budoucnost, začít připravovat děti na zápisy do běžných škol a všechny naučit neuhýbat před těžkostmi. Uvědomujeme si překážky, které jsou i na straně rodičů, a pracujeme s nimi, ale naším prvotním úkolem je vytvořit rovný přístup ke vzdělání.

Důležitá je oboustranná důvěra a trpělivost. Spolupráce s obvodem Ostrava-Poruba vedla k postupnému převádění romských dětí do běžných škol a naše aktivity podpořené systémem spádovosti zabraňují vzniku dalších segregovaných škol.

S jakými konkrétními činnostmi jako asistentky pomáháte před zápisem?

V prvé řadě jde o probírání situace s celou rodinou. Potom následují informace o školském systému, právech a povinnostech rodičů. Pořádáme společná setkání, kde si povídáme o každodenních problémech. Potom organizujeme semináře ke vzdělávání a rozvoji rodičovských kompetencí. Zároveň posilujeme i sebevědomí potenciálních lídryň a povzbuzujeme jejich ochotu se zapojit. Vždy reagujeme na konkrétní potřeby a problémy dané lokality a ukazujeme, jak se dají odstraňovat různé překážky. Každá lokalita má jiné problémy a vyžaduje jiná řešení. Můžeme říct, že v Ostravě-Porubě jsme díky dobré spolupráci s vedením města mnohem dál než v jiných lokalitách.

JAK ZAPOJIT ROMSKÉ DĚTI DO VZDĚLÁVÁNÍ?

☑️ Mějte důvěru v romské komunity a najděte spolupracovníky a spolupracovnice, které komunita respektuje.

☑️ Zaměstnejte je na dohodu o provedení práce s jasně domluvenými úkoly a poskytujte jim informace nezbytné k jejich práci.

☑️ Pravidelně se setkávejte a získávejte přehled o průběhu asistenční práce.

☑️ Záleží vám na lepší spolupráci s romskými komunitami? Romské asistentky z Awen Amenca vám poradí. Kontaktujte je na: info@awenamenca.cz.

☑️ S originálním řešením zapojování romských komunit do života obce vám pomůže pirátský místostarosta Martin Tomášek: martin.tomasek@pirati.cz.

„Než jsme začali s asistencí, chodila většina romských dětí v Ostravě-Přívozu do tří segregovaných škol. Do školek chodilo jen každé páté dítě. Po několika letech našich kampaní je stále více romských dětí zapsáno v běžných školách a do školek chodí víc než 90 % dětí.“ - asistentka Denisa (lokalita Přívoz)

„V Porubě byla po naší aktivitě jedna segregovaná škola uzavřena, protože ztrácela žáky a už nebyla potřeba. Teď chodí všechny romské děti do kvalitních nesegregovaných škol. Přineslo to i velmi pozitivní dopad na změnu ambicí našich dětí. Dříve snily o tom, stát se řidičem popelářského auta nebo kadeřnicí, dnes je zajímá povolání lékaře, právníka, veterináře. Evidujeme stále více přihlášek na střední a vysoké školy a pomáháme některým studentům získat stipendia.“ - asistentka Lucie (lokalita Poruba)

Další kapitoly