DOSTUPNOU ZDRAVOTNÍ PÉČI POTŘEBUJÍ I LIDÉ V ODLEHLEJŠÍCH REGIONECH

Josef Pavlovic, radní města Mariánské Lázně
DOSTUPNOU ZDRAVOTNÍ PÉČI POTŘEBUJÍ I LIDÉ V ODLEHLEJŠÍCH REGIONECH
Ilustrace: Věra Veselá

Lidé jsou spokojenější, když to z domova mají blízko do obchodů. Do školky a do školy. A hlavně k lékaři. Jenže lékaři stárnou a ubývá praktiků i zubařů. Z doktorů i ze zdravotních sester se rychle stává nedostatkové zboží. Bohužel zdravotnictví je zcela mimo moc komunálních politiků – byť dopad na jejich práci má zásadní. Radní města Mariánské Lázně Josef Pavlovic se s nelehkou situací snaží pracovat, co mu síly, nápady – a především kompetence – stačí.

Co může komunální politik udělat pro zdravotnictví?

Musíme vycházet z toho, že odpovědnost za zdravotní péči nese ten, kdo inkasuje peníze. V tomto případě jsou to zdravotní pojišťovny. Ty vytvářejí pokrytí jednotlivých měst a krajů zdravotní péčí. Právě pojišťovny by se proto měly snažit, aby bylo zdravotnictví opravdu plošně dostupné, jenže všichni víme, jak to vypadá v praxi. A tak nezbývá než vyvíjet na pojišťovny tlak. Jen díky tomu můžeme docílit, že každý pacient, pokud bude chtít, bude mít svého praktického lékaře, zubaře a že v akutním případě ho ošetří v nemocnici.

Jak takový tlak na pojišťovny může vypadat?

Je důležité odkazovat občany, kteří nemají dostupnou zdravotní péči, na web nedostupnapece.mzcr.cz. To je správné místo pro jejich podněty. Právě prostřednictvím tohoto webu se jejich stížnost stává oficiální, bude evidovaná a zpracovaná.

Pokud si bude stěžovat dostatečný počet pojištěnců, je to pro pojišťovny naléhavý signál, ukazatel, kde chybí zdravotní péče, a konkrétně jaká. Pojišťovny tak mohou upravit smlouvy, aby zvýhodněnou nabídkou přilákaly lékaře do potřebné lokality.

V Mariánských Lázních jsme vypsali dotaci ve výši 1 000 000 Kč pro zubaře, kteří otevřou ordinaci v rámci města. Peníze může být využita třeba k nákupu vybavení.

Mohou s dostupnými lékaři nějak pomoci obce?

Důležitým krokem může být podpora studentů, kteří jdou studovat zdravotní školy či lékařské fakulty. Město s nimi například může uzavřít čestnou dohodu, že se po studiích vrátí a otevřou si svou lékařskou praxi. Potřebná je i dotační podpora při zakládání ordinací, aby budoucí lékař mohl odkoupit zavedenou ordinaci a nemusel se při otevírání nové zadlužit. Jinak hrozí, že si pro praxi vybere místo s větším počtem majetnějších obyvatel, aby splatil půjčky co nejdříve.

Jak může vypadat dotační podpora pro otevírání ordinací? Co všechno mladému lékaři můžete poskytnout?

V Mariánských Lázních jsme vypsali dotaci ve výši 1 000 000 Kč pro zubní lékaře, kteří otevřou ordinaci v rámci města. Dotace může být využita třeba k nákupu vybavení. Výměnou za tuto dotaci se zubař zavazuje provozovat ordinaci po dobu alespoň pěti let a také uzavřít smlouvy s VZP a alespoň třemi dalšími oborovými pojišťovnami. Tím se rozšíří pokrytí zdravotní péče. Rok od vypsání této dotace již probíhají pohovory s vážnými kandidáty. Více detailů o dotaci včetně smluv najdete na adrese muml.cz/zubar.

Tato pomoc je samozřejmě individuální – každý z krajů si musí vyhodnotit, jakou výši této podpory si může ze svého rozpočtu dovolit a kolik lékařů a z jakých profesí potřebuje.

Součástí lékařské péče je i domácí návštěva lékaře u pacienta. V jakém případě na ni má pacient nárok?

Návštěvní služba jako povinná součást práce praktických lékařů je daná přímo zákonem o zdravotních službách. Jedná se o situace, kdy pacient není z důvodu nemoci schopen přijít za lékařem. V takovém případě musí lékař přijít k pacientovi.

JAK SE DOMOCI DOSTUPNĚJŠÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE?

☑️ Je důležité znát svá práva. Nemají-li pacienti zubaře nebo praktického lékaře, pojišťovna musí sdělit pacientům i to, kdo jim péči poskytne, nikoliv jen předat seznam lékařů, kteří mají ordinaci v okolí.

☑️ Pokud pojišťovna tyto náležitosti nesplní, je na místě podat stížnost na nedostupnost zdravotní péče přímo na ministerstvo zdravotnictví.

☑️ Na základě stížnosti provede ministerstvo zdravotnictví kontrolu a zjistí, zda si pojišťovna plní své povinnosti. Pokud ne, dá jí pokutu.

☑️ Stížnost lze snadno zaslat přes oficiální elektronický formulář na webu nedostupnapece.mzcr.cz.

Chcete v obci zajistit dostupnou lékařskou péči? Můžete se poradit s Josefem Pavlovicem prostřednictvím e-mailu josef.pavlovic@pirati.cz.

PIRÁTI MAJÍ ÚČINNOU KONCEPCI BOJE PROTI ZÁVISLOSTEM

Janka Michailidu, vedoucí pirátského expertního týmu Návykové chování, připravila společně s dobrovolníky i odborníky koncepci, která může pomoci snižovat rizika v oblastech spojených s návykovým chováním jak na lokální, tak na celostátní úrovni. Tato koncepce stojí na moderních poznatcích o návykovém chování lidí. Pro kvalitu života je totiž zásadní předcházet rozvoji závislostí a minimalizovat jejich negativní dopady na člověka.


RACIONÁLNÍ POLITIKU PREVENCE RAZÍ PIRÁTI TAKÉ VE SNĚMOVNĚ

V roce 2019 se ve spojení s neziskovým sektorem zasadili o to, aby vláda neudělala vážnou strategickou chybu, která by mohla způsobit další ránu už tak zanedbanému sektoru služeb zabývajících se návykovým chováním. V plánu byl totiž přesun pozice národního koordinátora protidrogové politiky pod ministerstvo zdravotnictví, čímž by došlo ke ztrátě potřebného mezirezortního přesahu, který tato problematika nutně má. Tento krok mohl vyústit ve větší výskyt infekčních chorob mezi závislými nebo také ve vyšší množství mladistvých, kteří užijí psychotropní látky ještě před dovršením dospělosti.


Další kapitoly